2019 അന്താരാഷ്ട്ര സി.ഇ.എസ്

പ്രിയ ഉപഭോക്താക്കളേ,
 
വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഞങ്ങൾ ഗോപോഡ് ഗ്രൂപ്പ് ലിമിറ്റഡ് 2019 ഇന്റർനാഷണൽ സിഇഎസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു.
 
ഞങ്ങളുടെ ബൂത്ത് വിവരങ്ങൾക്ക് ചുവടെ കാണുക:
തീയതി: ജനുവരി 8-11,2019
ബൂത്ത് നമ്പർ: സൗത്ത് ഹാൾ 4, 36924
 
നിങ്ങളെ അവിടെ കണ്ടുമുട്ടാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു!
 
ചിയേഴ്സ്!


പോസ്റ്റ് സമയം: മെയ് -07-2020